Przed wizytą w kancelarii notarialnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia listy dokumentów, jakie będą niezbędne przy określonej czynności notarialnej. Dokumenty należy złożyć w kancelarii notarialnej na kilka dni przed umówionym terminem czynności osobiście lub przesłać je faksem lub e-mailem (uwaga: oryginały dokumentów należy okazać notariuszowi przy dokonywaniu czynności).

DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdzenie tożsamości powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej. Z tego względu klient zobowiązany jest okazać jeden z następujących dokumentów tożsamości:
  • dowód osobisty
  • paszport
  • karta pobytu

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
DOKUMENTY DOTYCZĄCE LOKALU STANOWIĄCEGO ODREBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
DOKUMENTY DOTYCZĄCE AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
DODATKOWE DOKUMENTY